Program

Vyrovnaný rozpočet města    

 

V ideálním případě pokrývá rozpočet města primárně nejnutnější veřejné statky, jako jsou silnice, chodníky, zajištění pořádku a bezpečnosti nebo provoz škol. Město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, kdy cílem je přebytek finančních prostředků a absence nutnosti zadlužovat se. V současné době Hradec Králové platí jen na úrocích ze svého dluhu 17 milionů ročně. Je žádoucí a reálné rozpočet vyrovnat a tvořit přebytek, skrze který lze občanům vrátit jejich peníze díky snížení nebo zrušení městských poplatků.

 

Město může přispět k tomu, aby co nejvíce peněz zůstalo v kapsách občanů. Díky vyrovnanému rozpočtu a předcházení dluhům lze například snížit daň z nemovitosti na minimální hranici nebo zrušit poplatek z ubytovací kapacity. Zefektivněním provozu MHD lze docílit snížení nákladů a za ušetřené prostředky zrušit např. poplatky za komunální odpad.

 

Město sloužící občanům

 

Městská správa tak jako státní má především sloužit občanům. Svobodní prosazují minimum vyhlášek a regulací, která občany omezují, a tedy i zrušení některých stávajících. Zastupitelstvo města by mělo rozhodovat pouze o věcech veřejných a přitom respektovat co největší míru svobody a autonomie obyvatel. Zasahovat do soukromých práv občanů a omezovat podnikání je nepřijatelné. Vyhlášky jako zákaz krmení zvířat nebo zákaz vozíků s billboardy jsou zbytečné nebo kontraproduktivní. Zkušenosti např. ukazují, že plošné zakazování heren podporuje vznik nelegálního prostředí a způsobuje nárůst kriminality. Stejně tak omezování dopravy v centru města vede k vylidnění těchto tzv. klidových zón a utlumení podnikatelských aktivit. Svobodní jsou pro živé město se zachováním dopravní obslužnosti pro občany i firmy.

 

Jednoduchá administrativa a efektivní činnost úřadů s minimem obstrukcí pro občany je přínosná pro všechny obyvatele. Hradec Králové má např. elektronický systém sjednávání schůzek na Magistrátu. Svobodní prosazují nalezení podobného řešení pro více životních situací, které lidé řeší na úřadech. Obyvatelé tak ušetří čas a město peníze z rozpočtu. Například rozesílání poštovních poukázek za platbu komunálního odpadu je velmi nákladné, přitom však údaje k platbě nelze zjistit elektronicky. Zjednodušení a zrychlení procesu žádosti o veřejný zábor může zase oživit dění ve městě a zlepšit podmínky pro drobné podnikání.

 

 

Férové město

 

Svobodní jsou zastánci zdravého tržního prostředí a budou vždy podporovat rovné příležitosti pro živnosti a podnikání. Pokud město co nejvíce eliminuje překážky podnikání, oživí tím pracovní trh, umožní vznik konkurence. Benefitem pro občana jsou pak kvalitnější služby a nižší ceny. Za férové podnikání ovšem nepovažujeme situaci, kdy město uděluje privilegium monopolu firmám jako ATOL/ISP nebo Veolia.

 

Omezení korupce lze dosáhnout nejlépe prevencí. Korupce existuje všude tam, kde jsou dotace a kde někdo rozhoduje o penězích ostatních, třeba v oblasti veřejných zakázek. Omezíme-li míru přerozdělování peněz úředníky a politiky a závislost na dotačních programech, předejdeme příležitostem pro uplácení a nekalé nakládání s penězi občanů.

 

S omezením korupce a plýtvání finančními prostředky souvisí i naprostá transparentnost všech veřejných zakázek. Občanům musí být dostupné informace o všech aspektech veřejných zakázek, včetně podkladů pro zastupitele, zápisů obecních orgánů nebo jmen zainteresovaných firem. Je třeba mít na paměti, že každá taková zakázka je rozhodnutím za všechny obyvatele města a za jejich peníze. Pokud zastupitelstvo rozhoduje o přerozdělení finančních prostředku získaných od státu, mělo by je použít smysluplně a s důrazem na to, co občané skutečně chtějí.